Hebreo

Sarit Hadad – Aba gadol                                                                                                   Sarah Liberman – Living waters
 

Eyal Golan & Haim Israel – Ata hamelej                                                                                                   Yamma Ensemble – Psalms 104
 

Ishay Ribo – Anisayon haze                                                                                                   Gabriel Tumbak – Mode aní
 

Shir lamaalot + Mekimi                                                                                                   Miqedem – Odeja ki anitáni
 

Keren Silver – Atá taasé                                                                                                   Uziya Tzadok – Todáh
 

Keren Silver – Elohei yishí                                                                                                   Sara Liberman – Shfoj et rujajá
 

KKCJ Worship Team – Shir hama’alot                                                                                                   Sarah Liberman – Esh ruchacha אש רוחך
 

Jamie Hildsen – Let us sing to the Lord                                                                                                   Midor Ledor – Ruach Adonai alai
 

Birgitta Veksler – Et shem Yeshua                                                                                                   Beni Elbaz y Gad Elbaz – Hashem melej
 

Yaakov Shwekey – Rau banim (en Nokia)                                                                                                   Ofir Ben Shitrit – Katonti
 

Yaakov Shwekey – Et rikod                                                                                                   Shlomi Shabat – No hay otro como Él
 

Yosef Haim Shwekey – Hakol letova                                                                                                   Joshua Aaron – Gadol Elohai
 

Amiran Dvir – atah kadosh אתה קדוש                                                                                                   Ana Becoaj – Te ruego
 

Dovid Gabay – Mi sheberaj מי שברך – דוד גבאי                                                                                                   Avinu malekeinu אבינו מלכנו
 

Maccabeats – Ma rabu                                                                                                   Si te olvido, Jerusalén
 

Mi zeh melech hakavod                                                                                                   Eli Gerstner & The Chevra – Odcha
 

Avraham Fried – Baruj haba                                                                                                   Choneni Elohim – Be gracious to me, oh God
 

Eitan Masuri – Esa einai                                                                                                   The Gevatron – Oseh shalom
 

יותר – אבישי רוזן Avishai Rosen – More                                                                                                   Yaakov Shwekey – Rajem
 

Anajnu ma’aminim                                                                                                   Kadosh
 

Eitan Masuri – Yedid nefesh                                                                                                   Karen Davis – El Gibor v’El Elyon
 

Hinei Ma Tov                                                                                                    Eitan Masuri – God gave you a gift
 

Yosef Karduner – Tzadik katamar                                                                                                   Carolyn Hyde – Sha’arei Tsion
 

Ya’akov Shwekey – Rau banim                                                                                                   Refoeini Hashem
 

Ya’akov Shwekey – Avinu                                                                                                   Sarit Hadad – Shema Israel
 

Paul Wilbur – Kadosh                                                                                                   Uri Shevach – Ashrei ha’ish
 

Jaim Israel – Mima amaquim                                                                                                   Sheli Myers – Bechol libi (With all my heart)
 

Baruj ata Adonai                                                                                                   Chaim Yisrael – Na’hamuni
 

Mordechai Ben David- Shiru la melej                                                                                                   Salmo 23 – תהילים
 

Oseh shalom – El que establece la paz                                                                                                   Hallelujah – Jewish song
 

שמך לא נשכח                                                                                                   Yevarejeja
 

Kadosh atah                                                                                                   Shir Ahava – שיר אהבה
 

Ofer Francis – Im eshkajej Yerushalaim                                                                                                   Shwekey & Levine – Refuah sheleimah
 

Corale di Palmi – Sh’ma Israel                                                                                                   Kinderlach – Shalom aleijem
 

Shlomó Gronich – Elí atá                                                                                                   Neshama Carlebach – Baal hayeshuot
 

Luanne Sayag – Seh HaElohim                                                                                                   Ohad – Kshehalev bohe